• Aide
  • Eurêkoi Eurêkoi

Ramaḍān, ʿAbd al-Munʿim