• Aide
  • Eurêkoi Eurêkoi

Musique

60 years of scottish gaelic : le patrimoine musical gaélique écossais: : 1899-1959

Auteur(s), compositeur(s), interprète(s) : McLeod, Roderick (1848-1935) Découvrir l'auteur

Pistes

Posadh puithir bhain

Sa choill ud thall

Cumha mhic criomain

O till a leannain

Puirt a beul

Theid mi g'ad amharc

Eilean mo chridh

An cluinn thu mi, mo nighean donn

Oran mor mhicleoid

An airigh

Chuir lad an tsuil a piot ; Cairistiona chaimeul ; A chur nan gobhar as a chreig

Gaol an tseoladair

Posadh piuth'r lain bhain

Chailin mhaiseach

Eilean leodhais

Birlinn cholla chiotaich

Taladah

Cairistiona chaimbeul ; A chur nan gobhar

Ho ro mo nigheann donn bhoidheach

A fairy's love song

A bhirlinn bharrach

Far an robh mi'n raoir

A chruinneag leach

Fagail barraidh

Soraidh slan le fionn-airidh

Is toigh leam a' ghaidhealtachd

Eilean mo ghaoil

Puirt-a beul ; Nʿ1 a chur nan gobhar as a chreig ; Cairistiona chaimbeul ; Mac-a-phie

Maighdeanan na h'airidhe

Eilean leodhais

Fogail leodhais

Mhrairead of

Part 4 I spent the night

Sa choill ud thall

Mo ghaol mairi

Tarbh ur an A.I.

A chalum bhig

Mo run air na maraichean

Leodhas mo ghraidh

Thug-o-lathail o-horo


  • Consultable à la Bpi

  • Consultable à la Bpi