• Aide
  • Eurêkoi Eurêkoi

Joyce, James (1882-1941). A portrait of the artist as a young man